Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Hoàng Thị Thùy

Bí thư Đảng ủy

htthuy-34@langson.gov.vn

0856444686

Hoàng Văn Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND

hvhung-25@langson.gov.vn

0398275342

Nông Văn Tuyến

Phó chủ tịch HĐND

nvtuyen@langson.gov.vn

0384836559

About