Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Nông Hoàng Anh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

anhnh@langson.gov.vn

0987456137

Hoàng Văn Duy

Chủ tịch Hội Nông dân xã

duyhv@langson.gov.vn

0977309478

Hoàng Văn Mộc

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

mochv@langson.gov.vn

0347703973

Hoàng Văn Toàn

Bí thư Đoàn thanh niên xã

hvtoan-08@langson.gov.vn

0385461689

About