Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Hoàng Văn Vịnh

CT UBND xã

hvvinh-05@langson.gov.vn

0914440603

Hoàng Minh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

hmtam@langson.gov.vn

0835182908

About