Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Số hiệu văn bản
20
Ngày ban hành
29-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About