Skip to main content

Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới lĩnh vực nông lâm thủy lợi tại xã Trấn Ninh

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Trấn Ninh, Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Văn Quan tổ chức tập huấn trong thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới liên quan lĩnh vực nông lâm thủy lợi cho hơn 100 người là cán bộ làm công tác nông thôn mới, cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn và một số đại diện hộ gia đình các thôn. 

Tập huán NTM

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt ý nghĩa, mục tiêu và các nội dung cơ bản trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh các giải pháp thực hiện các tiêu chí cụ thể đưa ra để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trấn Ninh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

tập huấn NTM

 

About